به نظر من لینک زیر بهترین آهنگ دنیاست و این آهنگ رو کسی نخونده به

جز ..sami yusef..از دست ندیدش.