این هم موزیک زیبای یا مصطفی از سامی یوسف نوش جانتون.