فایل PDF تصاویر سنگ های دیرینه شناسی رو با حجم 775 kb از اینجا دانلود کنید.

زبان:انگلیسی