این کتاب شریف از آثار ابوالفضل علی بن حسن طبرسی رحمه الله علیه می باشد که در تکمیل کتاب مکارم الاخلاق پدرش برشته تحریر درآورده است. بیشتر اخبار این کتاب از محاسن مرحوم برقی و کتب روضة الواعظین، عیون الاخبار و مجمع البیان جدش شیخ طبرسى رحمه الله علیه جمع آوری شده است.

دانلود