این کتاب گرانقدر از آثار شیخ مفید رحمه الله علیه بوده و در آن از انواع و فنون مختلفه دینى اعمّ از اعتقادى، اخلاقى، فقهى، تفسیرى، تاریخى، سیاسى، اقتصادى، و بالا خره بهداشتى و بویژه مسأ له حیاتى امامت و ولایت كه ریشه تمامى امور فوق است از هر كدام نمونه اى چند نقل خبر و روایت شده است.

دانلود